Pozvánka na shromáždění cechu zp masérů

22.04.2014 08:45

Pozvánka na shromáždění cechu ZP masérů

Zveme všechny členy Cechu ZP masérů, kteří mají uhrazen členský příspěvek na rok 2014, na shromáždění cechu, které se uskuteční na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku v Praze  na Dědině, v sobotu 31.května 2014. Na shromáždění bude pozván i zástupce SONS ČR.

V pátek 30. května se uskuteční zasedání Rady starších cechu ZP masérů od 15.00 hod. Dále se bude možné zúčastnit semináře ke speciálním technikám léčebné tělesné výchovy např. McKenzie, Brunkow  atd. Účastníci získají všeobecný přehled a budou si moci pořídit zvukový záznam ze semináře. Vedoucí semináře je Mgr. Novotná. Začátek je plánován na 17.30 hod. Zájemci  se musí nahlásit nejpozději do 16. května 2014. Pro řádně platící členy cechu zdarma, pro ostatní zájemce cena 200,- Kč.

Shromáždění bude v sobotu 31. května 2014 od 9.00 hod a  ve 13.00 hod naváže setkání absolventů kurzu masér rekvalifikačního střediska Dědina. Od 15ti hodin bude následovat seminář, který nabídne seznámení s technikami kinesiotapingu, Shiatsu, reflexní masáže plosky nohy a palmy ruky, mobilizace žeber. Účastníci si z nabízených technik vyberou a dohodnou se, se kterou se blíže seznámí. Seminář povede Josef Hlaváček, Ondřej Hladík DiS, Jan Seko. V průběhu odpoledne se uskuteční turnaj v simulované střelbě. Pozvánku na setkání absolventů bude rozesílat sociální pracovnice paní Modráčková za rekvalifikační a rehabilitační středisko v Praze na Dědině.

Pro účastníky akce, kteří přijedou již v pátek, je možné zajistit večeři a v sobotu snídani. Tato jídla si hradí na místě každý sám. Cena 100, - Kč. Na sobotní večer je připraveno společné posezení, kdy bude připraveno na prodej malé občerstvení např. káva, čaj atd., zájemci si budou moci zakoupit chlebíčky a další nápoje. V rámci tohoto posezení bude probíhat vzájemná výměna zkušeností z praxe.

Pro všechny účastníky semináře a shromáždění je možné zajistit ubytování na Dědině, cena 200,- Kč. Řádně platícím členům cechu jeden nocleh a sobotní oběd hradí cech zp masérů. Pokud někdo bude mít dva noclehy, pak  si druhý nocleh hradí sám. Noclehy za doprovod si hradí každý sám. Poplatek za ubytování se uhradí na místě.

Součástí pozvánky je přihláška na shromáždění, ve které je nutné vyznačit zájem o ubytování a je nutné uvést i zájem o účast na semináři. Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 16.5.2014 na adresu uvedenou v zápatí nebo na email pavel.rogalo@seznam.cz. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obracejte se na tel. 603 265 875 p. Rogaczewski. Dále jsou v příloze pozvánky uvedeni jména kandidátů, kteří byli nominováni do Rady starších cechu zp masérů a upravený statut cechu zp masérů, který si do shromáždění důkladně prostudujte.

Program shromáždění:

1. Zahájení, seznámení s programem – p. Ondřej Hladík DiS,Pavel Rogaczewski

2.Kontrola usnesení z posledního shromáždění – p. Ondřej Hladík DiS, Pavel Rogaczewski

3. Volby do návrhové a volební komise

4.Zpráva o činnosti Cechu od listopadu 2013  do května 2014 – přednese Ondřej Hladík DiS, Pavel Rogaczewski

5.Zpráva o hospodaření Cechu od listopadu 2013  do června 2014  –přednese Martina Brožová, Pavel Rogaczewski

6.Evidence členů a placení členských příspěvků – Pavel Rogaczewski, Martina Brožová

7. Představení kandidátů do rady starších

8.Volby do Rady starších cechu zp masérů

9. Schválení upraveného statutu cechu ZP masérů

10. Informace ke kurzu lymfodrenáže –  Oleg Peterek,  Ondřej Hladík DiS

11. Návrhy na kurzy pro období září 2014 – červen 2015 a příprava podzimního shromáždění

12. diskuze.

13.Závěr

Předpokládaný konec ve 12 hodin.

 

Dopravní dispozice:

Ze stanice Dejvická autobus č. 119, vystoupit na zastávce Dědina nebo autobus č. 218 (směr nákupní centrum Šestka), zastávka Sídliště Na Dědině. Pozor!!!!!! Autobusy směr Dědina odjíždí ze zastávky tramvají směr Červený vrch. Autobusy jezdí v intervalech po 20 minutách.

  

Ondřej Hladík, DiS                                 Pavel Rogaczewski

Cechmistr                                                 zástupce cechmistra

 

 

 

 

Příloha č. 1

Kandidáti do rady starších:

Pavel Rogaczewski, Ondřej Hladík DiS, Miroslav Hrtús, Josef Hlaváček, Jan Seko, Josef Valerián, Václav Marek, Jaroslava Hluštíková,  Jiří Poskočil, Oleg Peterek, Miroslav Husník

 

 

 

Příloha č.2

Statut Cechu zrakově postižených masérů ČR

 

1)    Cech zrakově postižených masérů vznikl při SONS jako profesní zájmový klub zrakově postižených masérů. Cech, navazuje na  činnosti klubu nevidomých a slabozrakých masérů, je součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Řídí se platnými stanovami a organizačním řádem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Dále se řídí ekonomickými směrnicemi a v této oblasti dodržuje nařízení a doporučení republikové rady a presidenta Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

 

Cech zrakově postižených masérů ČR sdružuje nevidomé a zrakově postižené občany, kteří mají kvalifikaci masér, masér – fyzioterapeut, rehabilitační pracovník, nižší zdravotnický pracovník, střední a vyšší zdravotnický pracovník a Bakalář či Magistr v oboru fyzioterapie. Základním posláním Cechu je dle možností zabezpečovat členům pravidelné a odborné doškolování v profesi, organizace seminářů, rekondičních a vzdělávacích pobytů, kurzů a dalších zájmových činností. 

Poskytuje prostřednictvím právního oddělení SONS ČR také právní pomoc a profesní ochranu svým členům.

Cech ZP masérů je otevřená organizace pro občany profesně blízké, kteří chtějí být nápomocni v činnosti Cechu.

 

 

 

2)    Cech zrakově postižených masérů ČR (dále jen Cech), vznikl k 1.1.1999. Sídlo Cechu je v Karlových Varech, Vítězná 52, PSČ 360 09. Pro všechny administrativní a účetní doklady bude používána tato kontaktní adresa.

 

 

3)    Orgány Cechu:

 

a) Rada starších je nejvyšším orgánem Cechu. Skládá se z 5 členů, kteří jsou navrhování a schvalováni shromážděním Cechu v souladu se stanovami SONS ČR. V průběhu čtyřletého funkčního období může být člen rady starších odvolán na základě doporučení shromáždění a na jeho místo nastoupí kandidát, který ve volbách byl na dalším volitelném místě.

 

b) V čele Cechu a rady starších je Cechmistr a zástupce cechmistra. Pro ekonomické řízení a  agendu střediska je pověřený pracovník radou starších a schválený SONS ČR.

 

c) Shromáždění členů Cechu se svolává nejméně 1x za rok. Shromáždění je usnášení schopné při účasti minimálně 25% z celkového počtu členů cechu dle stanov SONSu. Shromáždění Cechu ZP masérů navrhuje, doporučuje a schvaluje veškerou činnost, celkové hospodaření a veškeré náležitosti vyplývající z činnosti a práce Cechu.

 

d) Řádným členem Cechu se stane každý, kdo podá vyplněnou „Přihlášku ke členství“ a zaplatí členský příspěvek složenkou na adresu Cechu, v hotovosti či na bankovní účet Cechu:

 minimálně Kč 200,- za rok. Příspěvek je pak povinen každý  již platný člen Cechu uhradit opětovně a to do konce kalendářního roku,jako předplatné pro příští rok. Každý člen Cechu podle uvážení může přispět i částkou vyšší.  V tomto příspěvku je zahrnuta cena Masérské přílohy časopisu Zora v digitální nebo černotiskové podobě. Vítanou aktivitou členů Cechu je zajišťování sponzorů, finančních a věcných darů pro činnost Cechu.

 

 

4)    Cechmistr a jeho zástupce, dle vzájemně rozdělených kompetencí a pravomocí řídí a zajišťují veškerou administrativu vyplývající z činnosti Cechu. Spravují a koordinují účetnictví a zodpovídají za veškeré finanční a hmotné prostředky jim svěřené. Vystupují a jednají jménem Cechu s nadřízenými složkami a ostatními institucemi a úřady na základě písemného pověření SONS ČR, dále se řídí usnesením ze zasedání Rady starších Cechu a shromáždění Cechu.

 

5)    Rada starších se schází minimálně 2x v roce. Kontroluje a dává připomínky k hospodaření Cechu a plnění schválených činností a prací včetně úkolů zajišťovaných Cechmistrem a jeho zástupcem. Navrhuje plán činností na běžný kalendářní rok. Spolupracuje s TyfloCentrem Karlovy Vary na  přípravě a organizaci aktivit Cechu (semináře, školení, kurzy, rehabilitační pobyty atd.) V případě pasivity, nebo nezájmu pracovat v Radě starších má právo navrhnout vyloučení dotyčného z Rady. Rozhodnutí náleží shromáždění Cechu. Každý člen rady starších Cechu ZP masérů je povinen aktivně a řádně se zúčastňovat každého zasedání Rady starších Cechu a svědomitě plnit úkoly Cechem mu svěřené.

 

 

6)    Povinností členů Cechu je placení členských příspěvků a během každého  kalendářního roku se zúčastnit alespoň jednoho shromáždění pořádaného  Cechem. V zájmu každého člena je řádně  prohlubovat své vědomosti a odbornou zdatnost v profesi, zúčastňovat se doškolovacích kurzů, odborných seminářů atd.  

 

 

 

Každý člen Cechu má právo navrhovat kandidáty do Rady starších a má právo být informován o dokumentech týkajících se činností a hospodaření Cechu.

 

7)    Pokud člen Cechu neuhradí členský příspěvek do konce roku a řádně toto nezdůvodní, má právo Rada starších doporučit shromáždění dotyčného z řad Cechu vyloučit a písemně ho s tím seznámit.

 

8)Tento statut Cechu nabývá platnosti dnem 31.5.2014 a schválením shromážděním Cechu zrakově postižených masérů v České republice na svém řádném zasedání.

Změny Statutu nabydou platnosti dnem 31.5.2014.

 

 

Cechmistr                                  zástupce Cechmistra                          

Ondřej Hladík, DiS                    Pavel Rogaczewski        

přihláška shromáždění KVĚTEN 2014.doc

—————

Zpět