Zápis ze shromáždění 30.5.2015

11.06.2015 10:21

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Úvod

Cechmistr pan Hlaváček a zástupce cechmistra pan Rogaczewski zahájili shromáždění, přivítali přítomné a seznámili přítomné s programem shromáždění.

1.  Rada starších představila návrh členů návrhové komise. Do komise byli navrženi Martina Brožová, Jaroslava Kušičková, Ondřej Hladík Dis. Shromáždění tento návrh schválilo jednomyslně. ( 21 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo).

Usnesení: Shromáždění zvolilo návrhovou komisi ve složení Martina Brožová, Jaroslava Kušičková a Ondřej Hladík DiS.

2.  Zpráva o činnosti za období listopad 2014 až květen 2015. Cechmistr informoval členy shromáždění, že v listopadu se uskutečnilo setkání členů cechu v Karlových Varech,  kterého se zúčastnilo 8 členů. Na tomto setkání proběhl seminář masáž nohy vedený panem Hlaváčkem a seminář ke zdravému životnímu stylu vedený panem Liškou. V tomto období byl zpracován návrh etického kodexu člena cechu a upraven statut cechu zp masérů, které budou zaslány členům cechu k připomínkování. Dále se uskutečnilo jednání se společností IES ohledně certifikovaných kurzů, jednání s panem Doc. Tichým a asociací masérů ČR ohledně vzájemné spolupráce při organizování kurzů.

Usnesení: shromáždění pověřilo radu starších k dalšímu jednání s asociací masérů ČR a navrhlo oslovit Dexter Academy.

3.  Zpráva o hospodaření za období  1.10.2014 až 30.4.2015. Zprávu přednesla Martina Brožová a doplnil Pavel Rogaczewski.

4.  Evidence členů - pan Rogaczewski informoval shromáždění o aktuálním počtu členů cechu masérů, který k 29.5.2015 byl 28 členů. Dle usnesení rady starších byli všichni členové obesláni s výzvou k úhradě členských příspěvků do konce března 2015, pokud tak neučinili, byli automaticky vyřazeni z databáze členů cechu zp masérů. Dále pan Rogaczewski informoval, že někteří členové cechu ukončili své členství z důvodu přestupu do nové organizace, která vznikla na Moravě. Paní Brožová přečetla jmenovitě členy cechu. Při shromáždění se přihlásili do cechu dva noví členové (Kratochvílová,Vaculík), takže k 31.5.2015 je v cechu 30 členů.

5.  Volba delegáta a náhradníků na celorepublikové shromáždění SONS v roce 2016. Návrhová komise informovala přítomné, že na shromáždění je 21 z 28 platných členů cechu, čímž je shromáždění usnášení schopné. Návrhová komise přednesla návrh kandidáta na delegáta na celorepublikové shromáždění SONS v roce 2016, které se uskuteční ve dnech 27.-29.5.2016 v Havlíčkově Brodě, tímto kandidátem je pan Josef Hlaváček. Na pozici náhradníků byli navrženi Ondřej Hladík DiS a Miroslav Veselý.

Shromáždění tento návrh odsouhlasilo jednomyslně. (21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Usnesení: Shromáždění cechu zp masérů zvolilo delegátem na celorepublikové shromáždění SONS 2016 pana Josefa Hlaváčka a jako náhradníky zvolilo pana Ondřeje Hladíka DiS  a pana Miroslava Veselého.

6.  Připravované kurzy - pan cechmistr informoval o tom, že v září je naplánován v případě dostatečného zájmu kurz reflexní masáže plosky nohy a palmy ruky, který povedou pan Hlaváček a pan Hladík DiS, garantem kurzu je paní PhDr.Ingrid Palaščáková Špringrová PhD. Zájemci o tento kurz se musí nahlásit do konce června na email: pavel.rogalo@seznam.cz nebo na tel. 605716897 cechmistr pan Hlaváček nebo tel. 353 226 511. Cena kurzu je 2000 Kč v četně  certifikátu IES. Cena 1000 Kč bez certifikátu. Předpokládaný termín kurzu je 16.9. -18.9. nebo 23.-25.9.2015. Kurz by se uskutečnil v Praze na Dědině. K 31.5.2015 jsou 4 zájemci.

Druhým připravovaným kurzem je kurz Dornovy metody. Zájemci o tento kurz se musí nahlásit do konce června na email: pavel.rogalo@seznam.cz nebo na tel. 605716897 cechmistr pan Hlaváček nebo na tel. 353 226 511. Pokud bude dostatečný zájem, bude zajištěn lektor. K 31.5.2015 dva zájemci Poskočil,Veselý.

Na podzimním setkání členů cechu v Karlových Varech (6.-7.11.2015) se uskuteční seminář  akupresury na  ušním boltci a body po těle, kterými můžeme ovlivňovat stav klienta. Seminář povede  cechmistr Josef Hlaváček. 

7.  Cechmistr informoval shromáždění o návrhu rady starších vytvořit samolepku s logem člena cechu, která by mohla přispět ke zvýšení prestiže člena cechu. Každý člen cechu obdrží dva návrhy a do konce roku se uskuteční hlasování, vítězný návrh bude zpracován a vytištěn. Členové cechu si samolepku budou moci pořídit za 50,- Kč.

8.  Členové cechu na shromáždění diskutovali o statusu zrakově postižený masér. Cechmistr přítomné informoval o zjištěných skutečnostech a o připravované právní úpravě.

9.  V rámci shromáždění se konal turnaj v simulované střelbě, kterého se zúčastnilo 10 střelců, tři nejlepší byli oceněni medajlí, pohárem a drobnou cenou ( Petr Vaculík, Ondřej Hladík DiS, Miroslav Veselý).

10.         V roce 2014 byly zakoupeny termosáčky s nefritem pro členy cechu v počtu 30 kusů.   Členům cechu byly nabízeny za zvýhodněnou cenu 100- Kč. Neprodalo se 6 kusů sáčků, jsou  k dispozici na středisku v Karlových Varech. V případě zájmu se obracejte na tel.353 226 511 nebo na email: pavel.rogalo@seznam.cz.

11.         Po ukončení shromáždění a slavnostním obědě následovalo setkání absolventů rekvalifikačního střediska na Dědině za přítomnosti ředitelky paní Bc.Modráčkové a profesora Vacka bývalý lektor kurzů na Dědině. Na setkání přišel i zástupce firmy Tecum pan Štěpánek, který nabídl možnost pracovního uplatnění pro zrakově postižené maséry např. Liberec/Jablonec, České Budějovice, Zlín, Hradec Králové, Pardubice, Praha a nabídl i vzájemnou spolupráci s cechem. Nejedná se vždy o plný úvazek a podrobnosti získáte na tel.724176483 pan Štěpánek.

12.         Pro členy cechu a absolventy rekvalifikačního kurzu na Dědině  byl od 14.30 hod připraven seminář k technice spirální dynamiky, který vedla paní Hana Korbelářová. Semináře se zúčastnilo 19 osob.

13.         Shromáždění bylo ukončeno v 17.00 hod.

 

 

Zpracoval: Roagczewski Pavel                            Zapsala: Martina Brožová

 

V Karlových Varech dne 4.5.2015

Usnesení:

Shromáždění zvolilo návrhovou komisi ve složení Martina Brožová, Jaroslava Kušičková a Ondřej Hladík DiS.

 

Shromáždění pověřilo radu starších k dalšímu jednání s asociací masérů ČR a navrhlo oslovit Dexter Academy.

 

Shromáždění pověřilo středisko Karlovy Vary rozeslat návrh etického kodexu člena cechu, statutu cechu zp masérů a návrhy samolepky loga cechu zp masérů a do konce roku 2015 členové budou moci jednotlivé návrhy připomínkovat a připomínky zasílat na středisko Karlovy Vary.

 

Josef Hlaváček                                          Pavel Rogaczewski

Cechmistr                                                  zástupce cechmistra        

—————

Zpět