Zápis ze shromáždění cechu 31.5.2014

03.06.2014 11:35

Přítomni: dle prezenční listiny, omluveni: Jan Seko, Jaroslava Hluštíková a Jaroslav Burger

  1. Úvod

Cechmistr pan Hladík a zástupce cechmistra pan Rogaczewski zahájili shromáždění, přivítali přítomné a seznámili přítomné s programem shromáždění. Cechmistr přivítal prezidenta SONS Mgr.Václava Poláška.

 

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Shromáždění bylo seznámeno s usneseními z minulého zasedání ( snížení členského příspěvku na 200,- Kč, úprava statutu).

 

  1. Volby do návrhové a volební komise

Shromáždění bylo seznámeno s návrhem členů volební a návrhové komise , které navrhla Rada starších cechu ZP masérů. Do komise byli navrženi Lukáš Jánoško, Jaroslava Jindrová, Martina Brožová.

Hlasování: pro 22 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

 

4. Zpráva o činnosti Cechu za období říjen 2013 –květen 2014

Přednesl cechmistr Ondřej Hladík DiS a doplnil Pavel Rogaczewski.

V rámci této zprávy byli členové informováni, že za uplynulé období se v listopadu uskutečnil seminář měkkých technik a v pátek 30. května byl seminář McKanzieho technikám .  Paní Brožová přečetla zprávu o uskutečněných kurzech od roku 2007 do roku 2013. Pan Rogaczewski zprávu doplnil, že je na středisku v Karlových Varech vedena administrativa, členská evidence a hospodaření, které vede paní Brožová a paní Jindrová, pracovnice TyfloCentra Karlovy Vary o.p.s.

 

5.Zpráva o hospodaření Cechu

Zprávu přednesla Martina Brožová, doplnil Pavel Rogaczewski.

Pokladna k 30.4.2014              10.901,- Kč

Účet k 30.4.2014                      27.807,33,- Kč

 

6. Evidence členů cechu

Martina Brožová seznámila shromáždění s aktuálním počtem členů cechu, který je k 31.5.2014 30 členů.

 

7. Představení kandidátů do rady starších

Pan Peterek navrhl zařadit mezi kandidáty pana Ondřeje Dvorského. Vzhledem k tomu, že všichni členové cechu měli na základě usnesení rady starších navrhnout kandidáty do rady starších nejpozději do 15.4.2014, byl návrh pana Peterka zamítnut. Následně každý kandidát pohovořil o sobě, aby členové cechu měli představu o jednotlivých kandidátech.

 

8.Změna počtu členů v radě starších

Na základě usnesení rady starších z 8. března bylo shromáždění seznámeno s návrhem, aby v dalším období rada starších pracovala v pětičlenném složení, protože došlo k poklesu členů cechu.

Hlasování: Pro: 21 hlasů proti 0 zdržel se 1

Usnesení: Rada starších cechu zp masérů bude pracovat v pětičlenném složení.

 

9.Volby do rady starších

Pan Rogaczewski seznámil shromáždění s průběhem voleb do rady starších, které budou tajné. Každý člen cechu obdrží obálku, kde jsou lístky se jmény kandidátů ve zvětšeném černotisku a bodovém písmu. Každý člen vloží do obálky maximálně 5 lístečků se jmény, pokud obálka bude obsahovat více lístečků, pak bude hlas neplatný. Přičemž má právo u jednoho z kandidátů vyznačit preferenční hlas odtržením pravého rohu. Obálka bude zalepena.

Volební komise seznámila shromáždění s výsledky voleb, kdy ze 23 odevzdaných obálek bylo 21 platných, protože ve dvou obálkách byl vyšší počet volebních lístků než 5.

Výsledky voleb:

1.Ondřej Hladík DiS               17 hlasů z toho 2 preferenční

2.Josef Hlaváček                  16 hlasů z toho 7 preferenčních

3.Pavel Rogaczewski             13 hlasů z toho 0 preferenčních

4.Václav Marek                    12 hlasů z toho 0 preferenčních

5.Jiří Poskočil                       12 hlasů z toho 0 preferenčních

6.Jan Seko                          11 hlasů z toho 1 preferenční

7.Miroslav Hrtús                     8 hlasů z toho 2 preferenční

8.Oleg Peterek                       7 hlasů z toho 1 preferenční

9.Miroslav Husník                    2 hlasy z toho 0 preferenčních

10.Josef Valerián                     2 hlasy z toho 0 preferenčních

11.Jaroslava Hluštíková            2 hlasy z toho 0 preferenčních

 

Z výsledků voleb vyplývá, že rada starších bude pracovat ve složení:

Ondřej Hladík DiS                   tel. 604 200 194 hladik_o@volny.cz

Josef Hlaváček                      tel. 605 716 897  pepino5306@seznam.cz

Pavel Rogaczewski                 tel. 603 265 875  pavel.rogalo@seznam.cz

Václav Marek                        tel. 777 164 502 marekv@barillnet.cz

Jiří Poskočil                            tel. 777 614 276 jirus.profic@worldonline.cz

 

Po skončení shromáždění se uskutečnilo první zasedání rady starších, kde byl na pozici cechmistra jednomyslně zvolen Josef Hlaváček.

 

10.Slovo prezidenta SONS

Prezident pozdravil shromáždění, popřál zvoleným mnoho úspěchů. Informoval přítomné o transformaci SONS, shromáždění bude v roce 2016, příští rok budou nové stanovy, proto doporučil neschvalovat nový statut. SONS zřídil masérnu ve  Vsetíně, kde bude zaměstnávat 4 zrakově postižené maséry.

 

11. Statut

Na základě doporučení prezidenta byla změna statutu odložena na rok 2016, kdy budou v platnosti již nové stanovy SONS. Současný statut je upravován usneseními shromáždění např. snížení členského příspěvku, pětičlenná rada starších.

12. Kurz lymfodrenáže

Pan Hladík seznámil shromáždění s možnostmi uspořádání kurzu v Praze nebo na Moravě.

V Praze by kurz pořádala masérská škola Refit, 100 vyučovacích hodin, pokud bude 10 a více zájemců, mohla by výuka probíhat v Praze na Dědině. Cena 4.700,- Kč. Bez akreditace ministerstva zdravotnictví. Kontakt: www.refit.cz, tel. 284 682 565, 602 261 050.

V Ostravě by kurz uspořádala masérská škola Prosport Ostrava – cena 4.960,- Kč, termín 20.6.-29.6.2014, akreditována u ministerstva zdravotnictví. Kontakt: www.skola-prosport.cz, tel. 596 612 214

Na kurzy je možné se hlásit na email: pavel.rogalo@seznam.cz nebo tel. 603 265 875, 353 226 511. Do konce června 2014.

Na kurzy jsou nahlášeni: Jana Skoupá (Prosport), Marta Benešová

 

13. Název nevidomý a zrakově postižený masér

Na základě přání členů cechu se otevře otázka statusu nevidomého a zrakově postiženého maséra. Rada starších připraví pro SONS k otázce statusu nevidomého a zrakově postiženého maséra podklady, prezident přislíbil nápomoc při řešení této otázky. Rovněž ve spolupráci se uskuteční anketa i u jiných masérů, kteří nejsou členy cechu, zda tento problém cítí stejně.

 

14.Uplatnění zrakově postižených masérů při palpování

Tato otázka se bude řešit prostřednictvím střediska Dědina, které již navázalo kontakty a bude předávat informace zástupcům cechu.

 

15.nabídka kurzů

Členům cechu byly nabídnuty další kurzy, kterých by se mohli zúčastnit.

Kurz  mobilizace žeber – nahlášeni jsou: Eva Teicherová

Kurz baňkování – Jana Skoupá

Jeden z kurzů se uskuteční při listopadovém shromáždění pravděpodobně v Karlových Varech. Na kurzy je možné se nahlašovat do konce září 2014.

Zasedání rady starších se uskuteční v termínu polovina září – začátek října 2014 v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině.

 

16. Různé

Pan Pavel  Rogaczewski  informoval členy cechu, že TyfloCentrum Karlovy Vary pořádá dva zahraniční pobyty  do Chorvatska a na Podhájskou, kde je ještě několik volných míst. Zájemci se musí nahlásit, co nejdříve na tel. Pavel Rogaczewski 603 265 875 a 353 226 511,  email:  pavel.rogalo@seznam.cz

 

Po skončení shromáždění a slavnostním obědě, se uskutečnilo setkání absolventů kurzů na Dědině. Po skončení setkání se zájemci mohli zúčastnit semináře s ukázkami technik manuální lymfodrenáže, který vedli pan Hladík a Poskočil a seminář s ukázkami technik  spinální řady, který vedl pan Hlaváček. Další nabízenou aktivitou byl turnaj v simulované střelbě o pohár cechmistra, kterého se zúčastnilo 12 střelců, turnaj vyhrál pan Oleg Peterek (160 bodů) , druhé místo obsadil pan Jiří Poskočil(149 bodů) a třetí byl pan Václav Marek (149 bodů).  Pro první tři byly připraveny  diplomy, medaile, poháry a drobné ceny od TyfloCentra Karlovy Vary o.p.s..

 

Zapsala: Martina Brožová

 

 

 

Josef Hlaváček                                          Pavel Rogaczewski

Cechmistr                                                  zástupce cechmistra

—————

Zpět