zápis ze shromáždění cechu zp masérů

16.07.2018 09:20

 

 

 Zápis ze shromáždění cechu ZP masérů konaného dne 16.6.2018 v Praze na rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině

1. Cechmistr pan Hlaváček přítomné přivítal a seznámil je s programem shromáždění. Následovalo hlasování o připraveném programu. Pro: 20 proti:0 zdržel se:0

usnesení: Shromáždění jednomyslně odsouhlasilo navržený program.

2. V dalším bodě bylo shromáždění informováno o uskutečněných akcích cechu za předchozí funkční období rady starších, všichni obdrželi informace o seminářích, kurzech a dalších akcích. Přehled je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

3. Shromáždění bylo seznámeno se stavem hospodaření cechu masérů za období červen 2017 – květen 2018.

4. Shromáždění zvolilo návrhovou a volební komisi, která na základě prezenční listiny provedla kontrolu usnášení schopnosti shromáždění a na základě spočtených přítomných členů prohlásila: “Shromáždění je usnášení schopné, jelikož ze všech členů cechu (35) je přítomna nadpoloviční většina 20 členů.“

5. Před představováním jednotlivých kandidátů bylo shromáždění vyzváno, zda chce doplnit někoho na kandidátní listinu. Nikdo dalšího kandidáta nenavrhl. Navržení kandidáti byli Josef Hlaváček, Václav Marek, Pavel Rogaczewski, Ondřej Hladík, DiS, Jiří Poskočil, Karel Pospíšil, Martina Brožová. Následovalo představení jednotlivých kandidátů do rady starších cechu ZP masérů. V úvodu vystoupil pan Pavel Rogaczewski, který se ze zdravotních důvodů své kandidatury vzdal a poděkoval všem členům cechu za podporu a nabídl i pomoc v dalším období činnosti cechu. Cechmistr pan Hlaváček vyjádřil

poděkování za dlouholetou práci pana Rogaczewského pro cech a přijal jeho nabídku na další spolupráci. K poděkování se připojili i ostatní členové cechu.

6. Po představení se uskutečnily volby do rady starších. Nově zvolená rada starších bude pracovat ve složení Ondřej Hladík, Václav Marek, Josef Hlaváček, Karel Pospíšil, Martina Brožová. Rada starších po skončení shromáždění uskutečnila své první zasedání, na kterém jednomyslně zvolila novým cechmistrem pana Halváčka.

7. Kurzy pro další období činnosti cechu, členové cechu diskutovali o navrhovaných kurzech pro další období a současně byl podán návrh, aby byla stanovena podmínka, že vždy s přihláškou bude složena záloha, aby nedocházelo k odříkání účasti těsně před zahájením kurzů.

Shromáždění hlasovalo o návrhu usnesení: Při pořádání kurzů, seminářů musí být společně s přihláškou uhrazena záloha ve výši 30% z ceny kurzu. Záloha je nevratná.

Hlasování: pro 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení: Při pořádání kurzů, seminářů musí být společně s přihláškou uhrazena záloha ve výši 30% z ceny kurzu. Záloha je nevratná.

8. Diskuze

V diskuzi se jednalo o otázce větší informovanosti a propagace cechu, dále o zkušenostech z vlastních praxí a po skončení shromáždění byl pro členy cechu ale i absolventy z Dědiny připraven odpolední blok s ukázkami masérských technik.

Zpracoval: Josef Hlaváček

Zapsala: Martina Brožová

prehled_akci_cechu.pdf (240,5 kB) 

—————

Zpět