Statut Cechu zrakově postižených masérů SONS ČR, Z.S.

Článek I.

 1.     Název klubu: Cech zrakově postižených masérů SONS ČR, z. s. (dále „CZPM").
 2.      Sídlo CZPM: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 - Nové Město.
 3.     CZPM vznikl k 1.1 1999. 
 4.     CZPM je organizační jednotkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku,     zapsaného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L7606, dále "SONS ČR, z. s." 
 5.     CZPM je organizačně, administrativně a metodicky řízen Oddělením SONS ČR, z. s. pro Oblastní odbočky a celostátní kluby.
 6.     CZPM nemá právní subjektivitu. Navenek za CZPM jedná cechmistr nebo jeho zástupce, který musí být k jednání za CZPM pověřen statutárním orgánem SONS ČR, z. s.
 7.     Posláním CZPM je poskytovat svým členům pravidelně:

        a.  odborné doškolování v profesi masér, organizovat semináře a kurzy;

        b. rekondiční a vzdělávací pobyty, kurzy a jinou zájmovou činnost. 

 

 

Článek II.

Členství

 
 1.      Individuálními kmenovými a hostujícími členy CZPM, ve smyslu Stanov SONS ČR, z. s. a jejich výkladu provedeného Republikovou radou, mohou být nevidomé, slabozraké i další fyzické osoby starší 15 let, které mají nějaký vztah k činnosti a cílům CZPM.
 2.     Hostující člen má všechna práva a povinnosti kmenového člena s výjimkou dvou práv:

        c. žádat o půjčku z Fondu účelového jmění SONS ČR, z. s. prostřednictvím CZPM; 

        d. stát se za CZPM delegátem na celostátním shromáždění SONS ČR, z. s.

 3.  Uchazeč o členství musí řádně vyplnit přihlášku do CZPM. Členství vzniká okamžikem přijetí uchazeče za člena Radou

      starších a zaplacením členského příspěvku. 

 4.  Rada starších může přijetí člena ze závažných důvodů odmítnout. Toto rozhodnutí je povinna uchazeči o členství sdělit                    

              do 90 dnů ode dne podání přihlášky. Odmítnutý uchazeč o členství se může proti rozhodnutí odvolat k vyššímu orgánu

              SONS ČR, z. s.                

          5. Členství zaniká:

        a. vystoupením člena;

        b. úmrtím člena;

        c. rozhodnutím Rady starších, jestliže člen porušuje statut CZPM, stanovy SONS ČR, z. s., poškozuje dobré jméno

           CZPM, SONS ČR, z. s., a nevidomých a slabozrakých vůbec;

        d. automaticky z důvodu neplacení členských příspěvků.

 

 

Článek III.

Evidence kmenových a hostujících členů CZPM

 

Rada starších vede evidenci kmenových i hostujících členů CZPM v souladu s vnitřním předpisem SONS ČR, z. s.; údaje poskytujeústřední evidenci členů SONS, z. s. Evidence členů není veřejně přístupná. Výpisy z evidence se pořizují výhradně v souladu s ustanoveními příslušných nadřazených právních předpisů, a to zejména občanského zákoníku (§ 236 odst. 2).

 

Článek IV.

Orgány CZ        PM

 

 1.      Nejvyšším orgánem je shromáždění CZPM, které se schází na řádném zasedání nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 15. prosince každého roku.
 2.     Shromáždění svolává Rada starších, jeho jednání se mohou účastnit všichni členové CZPM a hosté.
 3.    Mimořádná shromáždění má povinnost svolat Rada starších na žádost minimálně jedné pětiny členů CZPM s udáním předmětu jednání, a to nejdéle do šesti týdnů ode dne dosažení náležitého počtu hlasů. 
 4.    Shromáždění CZPM je usnášeníschopné:

   e. je-li přítomna nejméně jedna čtvrtina členů; 

    f. převyšuje-li počet členů CZPM 200 členů, musí být přítomno nejméně 50 členů;

   g. je-li počet členů CZP menší než 30, musí být přítomno nejméně 10 členů.

          5. Právo hlasovat a volit mají všichni individuální kmenoví i hostující členové. Právo být voleni mají všichni individuální

              kmenoví i hostující členové, kteří nejpozději ke dni volby dosáhli plnoletosti.

          6. Shromáždění CZPM volí a odvolává:

    a. Radu starších na čtyřleté funkční období;

    b. delegáta a jeho náhradníka na celostátní shromáždění SONS ČR, z. s.

          7. Shromáždění CZPM navrhuje, projednává a schvaluje zejména:

    a. činnost Rady starších;

    b. hospodaření CZPM;

    c. výši členského příspěvku odvozenou od minimální výše stanovené Republikovou radou SONS ČR, z. s.;

    d. plán činnosti a zprávu o činnosti, včetně zprávy o hospodaření;

    e. kandidáty na prezidenta, viceprezidenta, členy Republikové rady a členy Republikové kontrolní komise SONS ČR, z. s.

        Uzávěrka kandidátů na shora uvedené funkce, resp. do shora uvedených orgánů je 30 dnů přede dnem voleb;

    f. Navrhuje a projednává statut CZPM nebo jeho změny.

          8. Usnesení shromáždění CZPM plní Rada starších a členové CZPM. 

          9. Rada starších je výkonným a nejvyšším orgánem CZPM v období mezi shromážděními. 

        10. Rada starších je minimálně tříčlenná. Funkční období je čtyřleté.

        11. Ze svého středu volí a může odvolat cechmistra, jeho zástupce a další funkcionáře podle potřeby. Cechmistrem musí být 

              osoba nevidomá nebo slabozraká.

       12. Jmenuje a odvolává pokladníka. Funkcí pokladníka může pověřit osobu mimo okruh svých členů. Pokladník je povinen

             svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou a péčí řádného hospodáře. Za její výkon odpovídá dle platných právních 

             předpisů. Pokladník je povinen účastnit se nejméně jednou ročně školení organizovaného SONS ČR, z. s.

       13. Klesne-li počet členů Rady starších pod tři, doplní se do nejbližšího shromáždění kooptací. 

       14. Rada starších se schází nejméně čtyřikrát ročně. Svolává ji cechmistr nebo jeho zástupce.

       15. Je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení přijímá prostou většinou hlasů 

             přítomných členů. Při rovnosti hlasů při jakémkoli hlasování rozhoduje hlas cechmistra, v jeho nepřítomnosti hlas jeho 

             zástupce. 

       16. Může hospodařit s majetkem CZPM i s majetkem svěřeným vyšším orgánem SONS ČR, z. s.

       17. Schvaluje roční rozpočet CZPM předložený cechmistrem nebo pokladníkem.

       18. Může navrhovat kandidáty na prezidenta, viceprezidenta, členy Republikové rady a členy Republikové kontrolní komise 

            SONS ČR, z. s. Uzávěrka kandidátů na shora uvedené funkce, resp. do shora uvedených orgánů je 30 dní přede dnem

            voleb.

       19. Další práva a povinnosti Rady starších určuje shromáždění CZPM, Statut a Republiková rada SONS ČR, z. s.

 

 

Článek V.

Hospodaření CZPM

 

 1.     Za hospodaření odpovídá Rada starších a pokladník.
 2.     Finanční prostředky CZPM jsou uloženy na samostatném účtu, zřízeném v peněžním ústavu určeném SONS ČR, z. s., případně v pokladně CZPM. 
 3.     Finanční prostředky, jakož i další majetek je možné využívat výhradně k naplňování činnosti CZPM.
 4.     O výdajích vyšších než 2000 Kč rozhoduje Rada starších. Cechmistr je oprávněn samostatně disponovat s finančními prostředky do výše 2000 Kč.
 5.     Dispoziční oprávnění k účtu CZPM může náležet cechmistrovi nebo jeho zástupci, případně pokladníkovi.
 

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 

 1.     Fungování CZPM se řídí tímto Statutem, Stanovami SONS ČR, z. s. a právními předpisy ČR.
 2.     Statut CZPM byl navržen a projednán shromážděním konaným dne 12. listopadu 2016.
 3.     Statut CZPM byl v tomto znění schválen Republikovou radou SONS ČR, z. s. dne 8. března 2019.